Voorwaarden

Van toepassing sinds: zo, 25 okt 2020
Laatste update: di, 03 nov 2020 om 11:10


Deze Algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in:

I. Gebruiksvoorwaarden

II. Algemene voorwaarden

Workshop.nl als onderdeel van BooQent stelt de bezoekers en de aanbieders van alle soorten workshopdiensten in het kader van een bemiddelingsactiviteit dit boekingsplatform ter beschikking. Daarnaast stelt Workshop.nl als onderdeel van BooQent dit boekingsplatform ook ter beschikking aan bepaalde samenwerkingspartners (onderbemiddelaars/samenwerkingspartners) voor het boeken respectievelijk het verder bemiddelen van workshopdiensten van de aanbieders. Voor het gebruik van dit boekingsplatform door onderbemiddelaars of samenwerkingspartners is een afzonderlijke contractuele overeenkomst vereist. Een dergelijk gebruik is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Workshop.nl als onderdeel van BooQent niet toegestaan.


I. Gebruiksvoorwaarden

1. Wie beheert deze website?
 1. Deze website (met inbegrip van alle subpagina's, content, weergegeven teksten, foto's, video's, diensten en andere informatie; samen de 'website' genoemd) wordt beschikbaar gesteld door Workshop.nl als onderdeel van BooQent, Oosterhoutseweg 89-A, 4816 KC te Breda. Op boekingen via het boekingsplatform zijn de Algemene voorwaarden van Workshop.nl als onderdeel van BooQent van toepassing.
2. Reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'gebruiksvoorwaarden') zijn samen met de privacyverklaring (de 'privacybepalingen') van toepassing op iedere vorm van gebruik van de website. Het gebruik van de website is iedere bezoeker van de website ('gebruiker' of 'u') uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacyrichtlijn heeft gelezen en begrepen. Iedere verdere vorm van gebruik van de website of een gedeelte daarvan betekent dat u de gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen hebt gelezen en begrepen en dat u zich er volledig mee akkoord verklaart om alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

3. Geen oproep tot gebruikmaking

Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens op deze website houden geen bindend aanbod van onze onderneming in. Een bindende overeenkomst met de aanbieders van de op de website aangeboden activiteiten komt uitsluitend tot stand via een boekingsaanvraag op het boekingsplatform en de acceptatie daarvan door de aanbieder in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

4. Geen garantie

Hoewel Workshop.nl als onderdeel van BooQent ernaar streeft de nauwkeurigheid van de op of via de website weergegeven content te waarborgen, geeft Workshop.nl als onderdeel van BooQent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de content van deze website (met inbegrip van alle door derden verstrekte gegevens) en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel of voor andere doeleinden. Workshop.nl als onderdeel van BooQent behoudt zich het recht voor om de content van deze website en de structuur en functie daarvan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder daarbij verouderde content te verwijderen of deze als zodanig te kenmerken. Workshop.nl als onderdeel van BooQent kan gebruikers de toegang tot de website ontzeggen door deze voor hen geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de toegang afhankelijk stellen van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Workshop.nl als onderdeel van BooQent geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website respectievelijk de functies en het vrij zijn van gebreken daarvan. Dit betekent ook dat er geen enkele garantie wordt gegeven dat de website en de daaraan ten grondslag liggende infrastructuur vrij zijn van virussen en andere schadelijke software. Daarnaast geeft Workshop.nl Als onderdeel van BooQent geen enkele garantie dat de content van de website niet door technische gebreken of door onbevoegde derden is gewijzigd.

5. Aansprakelijkheidsbeperking voor deel I van de Algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Workshop.nl als onderdeel van BooQent, haar wettelijke vertegenwoordigers en onafhankelijke contractpartners, externe en eigen medewerkers en leidinggevenden alsmede de aansprakelijkheid voor schade in verband met uw toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen) tot de website, voor eventuele fouten of omissies en voor resultaten van het gebruik van de website is uitgesloten, onafhankelijk van de juridische basis daarvan; dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid en uitsluitend voor zover het toepasselijke recht dit toestaat. Dit betekent dat er in het kader van afgegeven garanties, in geval van overlijden, persoonlijk letsel en gezondheidsschade alsmede voor aanspraken op grond van de Nederlandse wet op de productaansprakelijkheid geen aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn.

6. Content afkomstig van derden, links naar andere websites

Workshop.nl als onderdeel van BooQent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor content afkomstig van derden (met inbegrip van boekbare activiteiten en informatie met betrekking daartoe), voor zover deze wordt aangeboden via de website, en voor content waarnaar links op de website staan of op de website wordt verwezen. Workshop.nl als onderdeel van BooQent doet geen aanbevelingen ten aanzien van dergelijke content en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Als Workshop.nl als onderdeel van BooQent links plaatst naar websites van derden, is het gebruik van dergelijke websites voor uw eigen risico. Workshop.nl als onderdeel van BooQent adviseert daarom de richtlijnen van de betreffende websites te lezen en de informatie van die websites over de verwerking van persoonsgegevens te controleren. Mocht u vermoeden dat er op de website illegale content staat, stuur dan een e-mail naar contact@workshop.nl.

7. Beperkt gebruiksrecht voor de Workshop.nl-app

Workshop.nl als onderdeel van BooQent geeft u hierbij het niet-uitsluitende, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, kosteloze en wereldwijde recht om de Workshop.nl-app te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden onder voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden nu en in de toekomst in acht neemt. (i) De Workshop.nl-app mag uitsluitend worden gebruikt in objectcodeformaat en voor persoonlijke doeleinden (als u consument bent) of voor interne zakelijke doeleinden (als u ondernemer bent); (ii) er mogen van de Workshop.nl-app slechts zoveel kopieën en back-ups worden gemaakt als er voor het rechtmatige gebruik nodig zijn; (iii) het is derden verboden om de Workshop.nl-app te kopiëren, te adapteren, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te disassembleren, te modificeren en aan te passen en om fouten in de Workshop.nl-app als geheel of in gedeelten ervan te corrigeren; (iv) het is verboden om de Workshop.nl-app en alle bijbehorende documentatie uit te lenen, te verhuren, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of er sublicenties op te verlenen; (v) disassemblage, decompilatie, reverse engineering en geheel of gedeeltelijk gebruik van de broncode als basis voor andere programma's met inbegrip van het doen van pogingen om dergelijke activiteiten te ondernemen, is verboden.

8. Intellectuele eigendomsrechten

In de relatie tussen u en Workshop.nl als onderdeel van BooQent is en blijft de website beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten (alsmede door de Nederlandse en Internationale wetgeving op ongeoorloofde concurrentie). U verkrijgt geen rechten op de website en op eventueel op de website gepubliceerde namen, handelsnamen en tekens, van welke aard dan ook (met inbegrip van merken). U mag de website openen en bekijken, maar u mag de website niet integreren in andere websites, kopiëren, presenteren, publiceren, downloaden, uploaden, verzenden, er licenties op verlenen of hem op een andere manier beleefbaar maken zonder dat Workshop.nl als onderdeel van Booqent hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Workshop.nl Als onderdeel van BooQent behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Als Workshop.nl als onderdeel van BooQent wijzigingen aanbrengt, worden deze van kracht op het moment van hun publicatie op de website. Workshop.nl als onderdeel van BooQent verwacht van u dat u deze sectie regelmatig doorneemt, zodat u vertrouwd bent met de geldende gebruiksvoorwaarden. Door de website na wijziging te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de wijzigingen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Van toepassing is het Nederlands recht. Als u de website gebruikt als consument en op het tijdstip van gebruik uw gewone verblijfplaats hebt in een ander land, blijft de toepassing van dwingende rechtsvoorschriften van dit land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze onverlet. Voor zover de gebruiker in de zin van het Nederlandse Kamer van Koophandel ondernemer is of op het moment van het instellen van een vordering geen vaste woonplaats heeft in Nederland, zijn alle geschillen onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Breda. Wettelijke voorschriften inzake de bevoegde rechtbank blijven onverminderd van kracht.

BooQent VOF
T.a.v. Workshop.nl
Oosterhoutseweg 89-A
4816 KC Breda
Nederland

II. Algemene voorwaarden

1. Inleiding
 1. Deze website (met inbegrip van alle subpagina's, content, weergegeven teksten, foto's, video's, diensten en andere informatie; samen de 'website' genoemd) wordt beschikbaar gesteld door Workshop.nl als onderdeel van BooQent, Oosterhoutseweg 89-A, 4816 KC te Breda. Op boekingen via het boekingsplatform zijn de Algemene voorwaarden van Workshop.nl als onderdeel van BooQent van toepassing.
 2. Workshop.nl als onderdeel van BooQent richt zich zowel tot consumenten als tot ondernemers. Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden geldt het volgende:
  • a. Een 'Consument' is iedere natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegerekend aan bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteiten.
  • b. Een 'Ondernemer' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenassociatie die bij het sluiten van de overeenkomst handelt ter uitoefening van zijn bedrijf of zelfstandige beroep.
  • c. Een 'Gebruiker' staat voor een natuurlijke persoon, tenzij deze bij Workshop.nl Als onderdeel van BooQent uitdrukkelijk is geregistreerd als rechtspersoon. Het verrichten van handelingen en het nalaten daarvan met gebruikmaking van de registratie van een rechtspersoon wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon, tenzij dit gebeurt in het kader van een volmacht van die persoon voor de rechtspersoon.
2. Doel van deel II van deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van gebruik van het Workshop.nl-platform, bijvoorbeeld via internet en apps. De overeenkomst tussen de gebruiker en Workshop.nl Als onderdeel van BooQent omvat principieel uitsluitend het volgens de voorschriften verwijzen van de gebruikers naar de aanbieder van een dienst respectievelijk het doorgeven van gegevens van gebruikers voor wie wordt bemiddeld door een onderbemiddelaar. Workshop.nl Als onderdeel van BooQent treedt zelf niet op als organisator en ook niet als verhuurder, verkoper of contractpartner in andere zin met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de gebruiker. Op de aanbiedingen op het Workshop.nl-platform en het verwijzen van de gebruikers naar de aanbieder is daarom dit deel II van de Algemene voorwaarden van Workshop.nl Als onderdeel van BooQent van toepassing. Op het gebruik van het Workshop.nl-platform door samenwerkingspartners (onderbemiddelaars/samenwerkingspartners) is dit deel II van de Algemene voorwaarden van toepassing onder het voorbehoud van de afzonderlijke contractuele afspraken die zijn gemaakt met de betreffende samenwerkingspartner. Op de dienstverleningsovereenkomst tussen gebruiker en aanbieder zijn de contractuele voorwaarden van de aanbieders conform deel III van deze Algemene voorwaarden van toepassing.

3. Registratie
 1. Van het aanbod op het Workshop.nl-platform kan principieel anoniem gebruik worden gemaakt.
 2. Voor bepaalde vormen van gebruik van het Workshop.nl-platform is registratie vereist. Bij het registreren verzendt de gebruiker een elektronisch registratieformulier en gaat hij akkoord met de Algemene voorwaarden. De registratie bij Workshop.nl Als onderdeel van BooQent is pas voltooid met het verzenden van een bevestiging naar het door de gebruiker aangegeven e-mailadres. Natuurlijke personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn om zich te kunnen registreren. De gebruiker moet het door hem gekozen wachtwoord geheimhouden en passende maatregelen nemen om te voorkomen dat derden hiervan kennis kunnen nemen.
 3. Het aanmaken van meer dan één gebruikersaccount voor dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon is niet toegestaan. Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar.
4. Diensten van Workshop.nl / Sluiten van een overeenkomst
 1. Nadat de gebruiker op het Workshop.nl-platform zijn wensen heeft ingevoerd (bijv. locatie, aard van de workshop, starttijd, aantal deelnemers en prijsopties), laat Workshop.nl de gebruiker de informatie over de diensten van de aanbieders ('aanbiedercontent') zien. Op basis van deze gegevens kan de gebruiker, eventueel na controle van de beschikbaarheid, door een aanvraag een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doen, dat dan wordt doorgestuurd naar de betreffende aanbieder.
 2. Het aanbod is op dit moment nog vrijblijvend.
 3. Workshop.nl als onderdeel van BooQent wijst de gebruiker op de eventuele eisen of voorwaarden gesteld door de aanbieder(s) die gelden voor hun overeenkomst met de gebruiker en hun diensten. Deze zijn te vinden bij de betreffende aanbiedingen. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij aan deze voorwaarden voldoet en ze naleeft. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker niet toe te laten tot de activiteit of hem hiervan uit te sluiten, als hij niet aan de voorwaarden voldoet. In dit geval wordt de betaalde prijs niet terugbetaald.
 4. Workshop.nl als onderdeel van BooQent doet de gebruiker namens en in opdracht van de aanbieder een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging toekomen. De kosten van de technische toegang tot het Workshop.nl-platform (bijv. internettoegang) draagt de gebruiker zelf. Workshop.nl als onderdeel van BooQent is gerechtigd om de in rekening gebrachte bedragen namens en in opdracht van de aanbieder te incasseren.
 5. Workshop.nl als onderdeel van BooQent stuurt eventuele gegevens die nodig zijn om van een dienst van de aanbieder gebruik te kunnen maken, volgens de geldende voorwaarden door (bijv. boekingsgegevens), nadat deze van de aanbieder zijn ontvangen.
 6. Workshop.nl als onderdeel van BooQent staat niet in voor de juistheid van doorgegeven gegevens of de levering van diensten door de aanbieders, omdat alle weergegeven en doorgegeven informatie berust op gegevens van aanbieders of derden die Workshop.nl als onderdeel van BooQent niet in detail kan controleren.
5. Betalen bij Workshop.nl
 1. Op de door de gebruiker te betalen vergoeding voor de diensten van de aanbieder is de dienstverleningsovereenkomst met de aanbieder van toepassing.
 2. Workshop.nl als onderdeel van BooQent is gerechtigd om de in rekening gebrachte bedragen namens en in opdracht van de aanbieder te incasseren. Als vorderingen door de gebruiker moeten worden betaald in een andere valuta dan die van zijn land (vordering in vreemde valuta), kan Workshop.nl als onderdeel van BooQent verlangen dat de betaling wordt gedaan in de nationale valuta van de gebruiker, en de vordering in vreemde valuta omrekenen tegen de actuele wisselkoers op het moment waarop de overeenkomst is gesloten. Hiervoor kan Workshop.nl als onderdeel van BooQent de gebruiker een redelijk bedrag aan wisselkosten in rekening brengen.
 3. Aanspreekpartner van de gebruiker in verband met een dienstverleningsovereenkomst en de vergoeding daarvan is de betreffende aanbieder als contractpartner. De gebruiker kan een aanspraak op terugbetaling van een vergoeding uitsluitend doen gelden tegenover de betreffende aanbieder. Als de aanbieder toezegt een vergoeding terug te betalen, kan de aanbieder de terugbetaling ook afhandelen via Workshop.nl als onderdeel van BooQent. Om het proces voor de gebruiker te vereenvoudigen, wordt aanbevolen de communicatie te laten verlopen via Workshop.nl.
 4. Voor het gebruik van de betaalfuncties van Workshop.nl als onderdeel van BooQent moet de gebruiker zich aanmelden. De gebruiker moet betalingsgegevens naar waarheid aangeven en deze bij wijzigingen onmiddellijk actualiseren. Workshop.nl Als onderdeel van BooQent kan door de gebruiker aangegeven betaalmiddelen weigeren. De voor de betreffende dienst toegestane betaalmiddelen worden de gebruiker tijdens het bestellen getoond.
 5. Met de autorisatie van de betaling gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn betalingsgegevens worden gebruikt voor het incasseren van de vergoeding door de schuldeiser. Workshop.nl als onderdeel van BooQent behoudt zich het recht voor om het gebruik van de betaalfunctie van Workshop.nl als onderdeel van BooQent afhankelijk te stellen van een controle van de gebruiker op de vereiste kredietwaardigheid.
6. De prijsvorming bij Workshop.nl Onderdeel van BooQent
 1. Alle prijzen op Workshop.nl worden aangegeven per persoon en inclusief omzetbelasting en alle andere belastingen. Het is mogelijk dat er in aanvulling hierop ter plaatse lokale belastingen worden geheven. Tevens is het mogelijk dat een aanbieder eventuele reis- en/of locatiekosten in rekening brengt. Deze staan vermeld in de offerte die gedaan zal worden door de aanbieder.
 2. Op deze door de aanbieders vastgestelde prijzen kunnen bijzondere bepalingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot annuleringen en de restitutie van gedane betalingen. Controleer daarom voor boeking nauwkeurig of er op de betreffende dienstverleningsovereenkomst speciale bepalingen van toepassing zijn.
7. Besteprijsgarantie van Workshop.nl
 1. Workshop.nl als onderdeel van BooQent wil graag dat de gebruikers voor de betreffende dienst de laagst mogelijke prijs betalen. Als de gebruikers het door hen via Workshop.nl als onderdeel van BooQent geboekte aanbod volgens dezelfde bepalingen (aanbieder, stad, aantal personen, beschikbaarheid) op internet vinden voor een lagere prijs en dat aanbod ook volgens die bepalingen en tegen die lagere prijs kan worden geboekt, zal Workshop.nl de aanbieder vragen het verschil tussen de via Workshop.nl als onderdeel van BooQent geboekte en de op internet door de gebruiker gevonden en beschikbare lagere prijs eenzijdig en op vrijwillige basis te verwerken in de offerte.
 2. Alle speciale aanbiedingen en promotieacties zijn als zodanig gekenmerkt.
8. Plichten en verplichtingen van de gebruiker
 1. De gebruiker zal registratiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) geheimhouden en derden geen toegang mogelijk maken tot zijn Workshop.nl-portal log-in met zijn registratiegegevens. Een gebruik van de Workshop.nl-portal log-in met de registratiegegevens van de gebruiker wordt aan de gebruiker toegerekend.
 2. De gebruiker kan na ontvangst van aanbiedingsgegevens eventuele aanvragen verzenden aan Workshop.nl als onderdeel van BooQent, die deze dan doorstuurt naar de aanbieder.
 3. De gebruiker zal Workshop.nl als onderdeel van BooQent vrijwaren van aanspraken van derden op grond van zijn gebruik van het Workshop.nl-platform, behalve voor zover Workshop.nl als onderdeel van BooQent voor het ontstaan van die aanspraken verantwoordelijk is.
9. Beschikbaarheid en garantie
 1. Er bestaat geen aanspraak op beschikbaarheid, kwaliteits- of prestatiekenmerken of technische ondersteuning voor het Workshop.nl-platform. Workshop.nl Als onderdeel van BooQent kan haar Workshop.nl-platform op elk gewenst moment naar eigen goeddunken een andere vorm geven, beperken of beëindigen. Bestaande overeenkomsten van de gebruiker met een aanbieder en de afhandeling daarvan blijven door dergelijke wijzigingen onverlet.
 2. Workshop.nl als onderdeel van BooQent staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die ter beschikking worden gesteld door derden (bijv. door andere aanbieders).
 3. Workshop.nl als onderdeel van BooQent geeft geen garantie voor de diensten die door de aanbieders worden aangeboden. Aanspreekpartner van de gebruiker voor vragen en aanspraken in verband met een dienstverleningsovereenkomst en de uitvoering daarvan is de betreffende aanbieder. Workshop.nl zal wel in alle gevallen bemiddelen als de communicatie via Workshop.nl is verlopen.
 4. Voor zover Workshop.nl Als onderdeel van BooQent geen verplichtingen heeft tegenover de gebruiker, geeft Workshop.nl Als onderdeel van BooQent ook geen garanties.
10. Aansprakelijkheid van Workshop.nl
 1. Voor zover Workshop.nl als onderdeel van BooQent hiertoe geen contractuele verplichting is aangegaan door dit uitdrukkelijk overeen te komen met de gebruiker, is zij niet aansprakelijk voor de totstandkoming van overeenkomsten in overeenstemming met de boekingswens van de gebruiker met de aanbieders voor wie zij bemiddelt.
 2. Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen of toegezegd, is Workshop.nl als onderdeel van BooQent met betrekking tot de bemiddelde diensten zelf niet aansprakelijk voor gebreken in de levering van de diensten en voor persoonlijk letsel dat de gebruiker oploopt of materiële schade die hij lijdt in verband met de bemiddelde workshop dienst.
 3. Een eventuele eigen aansprakelijkheid van Workshop.nl als onderdeel van BooQent op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen bij het bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten blijft door de voorgaande bepalingen onverlet.
 4. De aansprakelijkheid van Workshop.nl als onderdeel van BooQent voor contractuele aanspraken van de gebruiker is beperkt tot de prijs van de bemiddelde workshop dienst, behalve in geval van
  • niet-nakoming van een essentiële verplichting waarvan de vervulling de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst volgens de voorschriften pas mogelijk maakt of waarvan de niet-nakoming de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt
  • aansprakelijkheid voor schade van de gebruiker door overlijden, persoonlijk letsel of gezondheidsschade als gevolg van de niet-nakoming van een verplichting van Workshop.nl als onderdeel van BooQent door nalatigheid of de niet-nakoming van een verplichting van een wettelijke vertegenwoordiger van Workshop.nl als onderdeel van BooQent of een persoon die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoet, door opzet of grove nalatigheid
 5. Voor gewone nalatigheid is Workshop.nl als onderdeel van BooQent uitsluitend aansprakelijk bij niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting en uitsluitend voor te voorziene en typische schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorschriften pas mogelijk maakt en waarvan de gebruiker er normaal gesproken op kan vertrouwen dat ze worden nagekomen.
11. Opzegging

Gebruikers kunnen hun registratie op de Workshop.nl-portal op elk gewenst moment beëindigen door hun gebruikersaccount te blokkeren. Workshop.nl Als onderdeel van BooQent kan een registratie met inachtneming van een termijn van vijf werkdagen eenzijdig beëindigen. Eerder ontstane aanspraken blijven hierdoor onverlet. Het recht tot opzegging wegens gewichtige redenen blijft onverminderd van kracht.

12. Beoordelingsfunctie
 1. Gebruikers hebben de mogelijkheid om persoonlijk invloed uit te oefenen op de content van het Workshop.nl-platform door reviewverslagen te schrijven in de vorm van beoordelingen of foto's te plaatsen ('gebruikerscontent'). Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de door hen geplaatste gebruikerscontent en staan hiervoor in. Ze waarborgen de correctheid van de content en garanderen dat deze geen misleidende of niet-toegestane beweringen of gegevens bevat. Bovendien garanderen de gebruikers dat door hun content geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Workshop.nl als onderdeel van BooQent eigent zich de gebruikerscontent in geen geval en in geen enkel verband toe, maar stelt uitsluitend een platform ter beschikking.
 2. Workshop.nl als onderdeel van BooQent kan de gebruikerscontent op verschillende manieren gebruiken. Dit is onder andere mogelijk door weergave op de website, herformattering, bewerking om de gebruikerscontent duidelijker te maken of de grammatica te verbeteren en opname in advertenties of andere werken.
 3. Workshop.nl als onderdeel van BooQent kan gebruikerscontent naar behoefte en naar eigen goeddunken verwijderen of opnieuw plaatsen. Zo kan Workshop.nl als onderdeel van BooQent gebruikerscontent bijvoorbeeld verwijderen, als deze naar de mening van Workshop.nl als onderdeel van BooQent in strijd is met de Workshop.nl’s principes voor content. Workshop.nl als onderdeel van BooQent is niet verplicht om kopieën van de gebruikerscontent te bewaren of dergelijke kopieën beschikbaar te stellen. Workshop.nl als onderdeel van BooQent staat niet in voor de vertrouwelijkheid van de gebruikerscontent.
 4. Workshop.nl al onderdeel van BooQent, haar onderbemiddelaars en hun (verkoop)partners kunnen advertenties en andere informatie naast of samen met de gebruikerscontent weergeven op de website en andere media. Gebruikers hebben geen aanspraak op een vergoeding voor dergelijke advertenties. Wijzigingen met betrekking tot de aard en omvang van dergelijke reclameactiviteiten blijven voorbehouden en een gebruiker hoeft hierover niet expliciet te worden geïnformeerd.
 5. De gebruikers vrijwaren Workshop.nl als onderdeel van BooQent op haar eerste verzoek volledig van alle aanspraken (met inbegrip van de in redelijkheid vastgestelde kosten van rechtsvervolging en -verdediging) van derden die deze derden met betrekking tot de door de gebruiker geplaatste gebruikersinhoud tegenover Workshop.nl als onderdeel van BooQent doen gelden. Dit geldt zelfs, als de omstreden inhoud niet meer via het Workshop.nl-platform kan worden opgevraagd. Dit geldt niet als Workshop.nl Als onderdeel van BooQent verantwoordelijk is voor de rechtsschennis. De gebruikers moeten Workshop.nl als onderdeel van BooQent in geval van verhaal door derden onmiddellijk, naar waarheid en zonder voorbehoud alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de aanspraken te kunnen verifiëren en zich te kunnen verdedigen.
13. Gegevensbescherming
 1. Workshop.nl als onderdeel van BooQent verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van gebruikers voor zover nodig voor de totstandbrenging, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de overeenkomst voor Workshop.nl als onderdeel van BooQent tussen de gebruiker en Workshop.nl.
 2. Voor zover Workshop.nl als onderdeel van BooQent wordt ingeschakeld in de communicatie ten behoeve van een dienstverleningsovereenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder, geeft ze de voor deze overeenkomst benodigde gegevens door aan de betreffende aanbieder. Deze verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van de voorbereiding, het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst op eigen verantwoording. De identiteit van de betreffende aanbieder blijkt uit de boekingsdialoog.
 3. Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van Workshop.nl als onderdeel van BooQent op https://www.workshop.nl/privacy
14. Wijziging van deze Algemene voorwaarden
 1. Workshop.nl als onderdeel van BooQent behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Workshop.nl als onderdeel van BooQent zal tegenover consumenten uitsluitend wijzigingen aanbrengen die de gebruiker gezien de wederzijdse belangen redelijkerwijs moet accepteren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om verstoring van de gelijkwaardigheid, maar ook om het ontbreken van bepalingen en wijzigingen in rechtspositie. De gewijzigde voorwaarden worden de gebruikers uiterlijk twee weken voor inwerkingtreding per e-mail toegezonden. Als een gebruiker niet binnen twee weken na ontvangst van de betreffende e-mail bezwaar maakt tegen het gelden van de nieuwe Algemene voorwaarden, worden de gewijzigde Algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Workshop.nl als onderdeel van BooQent zal de gebruikers in de e-mail die de gewijzigde voorwaarden bevat, expliciet wijzen op de betekenis van deze termijn van twee weken.
 2. De Algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment en zonder aankondiging vooraf voor de toekomstige bemiddeling van nieuwe boekingen worden gewijzigd. Van toepassing zijn altijd de bij iedere afzonderlijke nieuwe bemiddeling geldige voorwaarden.
15. Overige bepalingen
 1. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Workshop.nl als onderdeel van BooQent en de gebruiker. Andere aanvullende afspraken zijn niet gemaakt.
 2. Van toepassing is het Nederlands recht. Als u een bestelling doet als consument en op het tijdstip van uw bestelling uw gewone verblijfplaats hebt in een ander land, blijft de toepassing van dwingende rechtsvoorschriften van dit land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze onverlet. Voor zover de gebruiker in de zin van het Nederlandse recht ondernemer is of op het moment van het instellen van een vordering geen vaste woonplaats heeft in Nederland, zijn alle geschillen onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Breda. Wettelijke voorschriften inzake de bevoegde rechtbank blijven onverminderd van kracht.
 3. Als bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
©2020 BooQent - Met en ontwikkeld in Breda & Maassluis.
Gebruik van deze site, als onderdeel van BooQent VOF, houdt in dat je de algemene voorwaarden accepteert en waar van toepassing de algemene voorwaarden van derde aanbieders.